Advokát vs. Právník – kdo je kdo?

Velmi často se mě lidé mimo obor ptají, jaký je vlastně rozdíl mezi právníkem a advokátem, a jestli se jedná o rozdíl podstatný.

Stručná definice by zněla, že právníkem je každý, kdo dosáhne vysokoškolského vzdělání v oboru právo a svědčí mu vysokoškolský titulu Mgr., případně JUDr. Právníkem je tedy např. i soudce, státní zástupce, notář, podnikový právník, exekutor, advokát, atd. Advokátem je pak pouze a jen ten právník, který je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory, který je mimochodem zveřejněn i na webu www.cak.cz.

Advokát musí být ze zákona profesně pojištěn na možné škody způsobené klientovi při poskytování právní služby

Taková je teorie, pokud Vás zajímá praktický rozdíl, pak advokát musí složit advokátní zkoušku, což je oborová profesní zkouška v zásadě z celé oblasti platného práva ČR. Advokát musí být ze zákona profesně pojištěn na možné škody způsobené klientovi při poskytování právní služby, minimální pojistný limit činí 3.000.000,- Kč. Dále pouze tehdy, pokud Vás v civilním řízení soudním zastupuje advokát, bude Vám v případě úspěchu ve věci přiznána náhrada nákladů soudního řízení (odměna advokáta). Pouze advokát může vykonávat obhajobu, tedy hájit zájmy klientů, kteří byli obviněni nebo obžalováni z trestného činu a zastupovat je před soudem či vyšetřujícím orgánem.Advokát má dále zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti, což znamená, že bez souhlasu klienta nemůže o jeho kauze, problémech a vůbec o všem, co mu klient sdělil, uvádět ničeho třetím osobám. To platí i za situace, kdy by měl advokát vypovídat z pozice svědka. Advokát může úředně ověřit Váš podpis, jak na listinách vlastních, tak na listinách cizích. Pouze advokát pak může podat ústavní stížnost a zastupovat klienty v řízení před ústavním soudem, jen advokát může podat dovolání ve věcech trestních a vyjma několika zákonných výjimek i dovolání ve věcech civilního práva.

advokátprávník
zákonná povinnost být pojištěn anone
právo na přiznání náhrady nákladů řízení proti protistraněanone
obhajoba v trestním řízení anone
zákonná povinnost mlčenlivosti anone
právo ověřit podpisy anone
může podat ústavní stížnostanone
může podat dovolání ve věcech trestních anone

Comments

Sdílet