O mně

Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oboru právo a právní věda. Vysokoškolské studium jsem ukončila v roce 2008 složením státních zkoušek z oboru občanské právo, obchodní právo, správní právo, trestní právo a právo ústavní.

Bezprostředně po ukončení studia jsem začala pracovat v advokacii, nejprve na pozici advokátní koncipientky a posléze, po složení advokátních zkoušek z oboru práva občanského, obchodního, trestního, ústavního a z předpisů o advokacii jsem se stala členkou České advokátní komoru a začala advokacii vykonávat jako samostatná advokátka. Českou advokátní komorou jsem vedena pod evidenčním číslem 14194.

Mým přáním a cílem bylo vždy vykonávat advokacii - poskytovat právní služby - v mém rodném kraji, tedy kraji Ústeckém, zejména pak v Teplicích, kde má své sídlo i má kancelář. Možnosti internetu se však projevily i do právních služeb, a tak mé služby aktuálně využívají i ti klienti, kteří sice nejsou z Teplic či Ústeckého kraje, ale vyhovuje jim komunikace a poskytování právní služby formou komunikace na dálku.

Při poskytování právní služby v kanceláři pravděpodobně přijdete do kontaktu jednak s asistentkou Irenou Račukovou.

Dále pak s mou kolegyní JUDr. Petrou Kelichovou, úspěšnou absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, t. č. advokátní koncipientkou a s Jiřím Rouskem, ml. právním asistentem.

Sdílet