Zásady ochrany osobních údajů

Informace o nakládání s osobními údaji

Správcem osobních údajů pro účely realizace smlouvy o poskytnutí právní pomoci je Mgr. Olga Růžičková – advokátka, IČO: 73612740, se sídlem Dubská 390/4, 41501 Teplice (dále i jen advokát). Advokát informuje své klienty o zpracování a nakládání s osobními údaji (což je nezbytné pro správný a řádný výkon advokacie a naplnění účelů smlouvy):

U fyzických osob (nepodnikatelů) se jedná o údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • datum narození, rodné číslo
 • bankovní účet
 • fakturační údaje
 • kontaktní údaje (emaily, tel. čísla)
 • údaje o příjmech (pokud to případ vyžaduje)
 • údaje o vlastněných nemovitostech/věcech vedených ve veřejném rejstříku (pokud to případ vyžaduje)
 • údaje o příbuzenských vztazích (pokud to případ vyžaduje)
 • další případné údaje nutné ke splnění smlouvy

Tyto údaje užíváme pouze za účelem dosažení účelu smlouvy, tedy ke splnění smlouvy o poskytnutí právní pomoci. Bez uvedení a dalšího zpracování těchto údajů nelze splnit účel smlouvy. Uvedené osobní údaje advokát za tímto účelem zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a dobu, po kterou je třeba uvedené údaje archivovat, vyjma dalších zákonných povinností uložených právním řádem ČR.

Advokát pak s údaji zachází s nejvyšší mírou bezpečnosti, kdy k údajům se dostanou pouze (a nanejvýš) dva ze zaměstnanců pracující dle pokynů advokáta na daném případě. S těmito údaji je zacházeno s nejvyšší mírou opatrnosti tak, aby se předešlo možnému úniku a zneužití, tedy aby primárně k úniku nedocházelo. S osobními údaji není dále nikterak nezákonně nakládáno, advokát je neprodává ani dále nedistribuuje, s osobními údaji nijak neobchoduje, neužívá je pro účely obchodních sdělení ani pro žádné jiné účely. Osobní údaje jsou pak uchovány pouze pro naplnění povinností uložených nám právním řádem ČR.

Pro lepší kvalitu našich služeb a zajištění řádného splnění smlouvy spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna (externí účetní společnost, společnost poskytující právní IT systém). Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho podnikání a pouze v nezbytném rozsahu pro splnění účelů smlouvy, případně pro účely vedení naší evidence.

U fyzických osob podnikajících či u právnických osob se jedná o údaje:

 • název podnikatele
 • IČO/DIČ
 • sídlo podnikatele, telefon a email
 • bankovní účet
 • fakturační údaje
 • údaje o příjmech (pokud to spor vyžaduje)
 • údaje o vlastněných nemovitostech/věcech vedených ve veřejném rejstříku (pokud to případ vyžaduje)
 • údaje o příbuzenských vztazích (pokud to případ vyžaduje)
 • další případné údaje nutné ke splnění smlouvy

Tyto údaje užíváme pouze za účelem dosažení účelu smlouvy, tedy ke splnění smlouvy o poskytnutí právní pomoci. Bez uvedení a dalšího zpracování těchto údajů nelze splnit účel smlouvy. Uvedené osobní údaje advokát za tímto účelem zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a doby po kterou je třeba uvedené údaje archivovat, vyjma dalších zákonných povinností uložených právním řádem ČR.

Advokát pak s údaji zachází s nejvyšší mírou bezpečnosti, kdy k údajům se dostanou pouze (a nanejvýš) dva ze zaměstnanců pracující dle pokynů advokáta na daném případě. S těmito údaji je zacházeno s nejvyšší mírou opatrnosti tak, aby se předešlo možnému úniku a zneužití, tedy aby primárně k úniku nedocházelo. S osobními údaji není dále nikterak nezákonně nakládáno, advokát je neprodává ani dále nedistribuuje, s osobními údaji nijak neobchoduje, neužívá je pro účely obchodních sdělení ani pro žádné jiné účely. Osobní údaje jsou pak uchovány pouze pro naplnění povinností uložených nám právním řádem ČR.

Pro lepší kvalitu našich služeb a zajištění řádného splnění smlouvy spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna (externí účetní společnost, společnost poskytující právní IT systém). Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho podnikání a pouze v nezbytném rozsahu pro splnění účelů smlouvy případně pro účely vedení naší evidence.

Berte prosím na vědomí, že hlavním komunikačním kanálem je email, kdy v komunikaci s vámi, a tedy i k použití osobních údajů, bude docházet při komunikaci emailem či případně telefonicky.

Vaše práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům jsou:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Vaše práva můžete uplatnit například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje advokáta:

ruzickova@pravnik-teplice.cz

Mgr. Olga Růžičková – advokátka

Dubská 390/4

41501 Teplice

Zpracovatel dále při návštěvě webové stránky http://pravnik-teplice.cz/může zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Zpracovatel dále může pro vyhodnocení sledovanosti webu sbírat data při návštěvě stránek pro firemní účely prostřednictvím Google Analytics.

Sdílet