Smlouvy

Na internetu najdete v oblasti práva občanského a obchodního velké množství různých vzorů smluv. Než se však rozhodnete ošetřit si svůj právní vztah vyplněním obecného vzoru, měli byte zvážit, zda jste schopni do smlouvy zahrnout všechna specifika, která se vaší situace týkají, zda jste schopni předvídat rizika, která v souvislosti se smluvním vztahem mohou nastat, zda víte, jak správně ošetřit charakter plnění, splatnost plnění, následky nedodržení smlouvy, způsob ukončení smlouvy atd.

Ze zkušenosti však mohu uvést, že velmi často na počátku dlouhého a drahého soudního sporu stojí vyplněný vzor, který strany smlouvy získaly zdarma na internetu.

Významná část soudních sporů je spojena právě s plněním ze smlouvy (nájemné, kupní cena, odstoupení od smlouvy, uplatnění vad plnění atd.), často pak soudní spor vyhrává ta strana, jejíž zájmy byly ve smlouvě nepochybně a nezpochybnitelně vyjádřeny a zaneseny lépe. Mnohdy také srozumitelná a dostatečně určitá smlouva riziko soudní sporů eliminuje. Od 1. 1. 2014 pak s účinností nového občanského zákoníku posílilo pravidlo autonomie vůle, což znamená, že co je ve smlouvě ujednáno, jednoduše platí, a zákon do smlouvy a jejího obsahu zasahuje minimálně. Institut smlouvy je tedy velmi důležitý a obsah smlouvy nelze podceňovat. Je jen na vás, jaký postup zvolíte, ze zkušenosti však mohu uvést, že velmi často na počátku dlouhého a drahého soudního sporu stojí vyplněný vzor, který strany smlouvy získaly zdarma na internetu.

Zabývám se vyhotovováním veškerých smluvních typů

Příkladem – prodej/koupě nemovitostí, prodej/koupě movitých věcí, darovací smlouvy, rozvodové dohody, smlouvy o vypořádání společného jmění manželů, nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen, zástavní smlouvy, smlouvy o dílo atd.

Sdílet