O mně

Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oboru právo a právní věda. Vysokoškolské studium jsem ukončila v roce 2008 složením státních zkoušek z oborů občanské právo, obchodní právo, správní právo, trestní právo a právo ústavní.

Bezprostředně po ukončení studia jsem začala pracovat v advokacii, nejprve na pozici advokátní koncipientky a posléze, po složení advokátních zkoušek z oborů práva občanského, obchodního, trestního, ústavního a z předpisů o advokacii, jsem se stala členkou České advokátní komory a začala advokacii vykonávat jako samostatná advokátka. Advokacii vykonávám od 1. 2. 2012. Českou advokátní komorou jsem vedena pod evidenčním číslem 14194.

Mým přáním a cílem vždy bylo vykonávat advokacii v mém rodném Ústeckém kraji, zejména pak v Teplicích, kde se nachází i má kancelář. Rozvoj internetu však zpřístupnil mé služby i těm, kteří se v regionu nenacházejí, ale vyhovuje jim komunikace na dálku.

Sdílet